Általános Szerződési Feltételek

Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft. – Contact Ügyfélszolgálati Konferencia

 

Jelen dokumentum a https://contactconferences.hu honlapon üzemelő rendezvényregisztrációs rendszer (a továbbiakban: Regisztrációs rendszer) használatára, és az azon keresztül megvalósuló konferenciajegy-vásárlásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazza.

 

 

 1. Meghatározások 

A Regisztrációs rendszer tulajdonosának és üzemeltetőjének adatai (Rendezvényszervező):

Cégnév: Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft.

Cím: Budapest, Tüzér u. 39, 1134

Adószám: 14707092-2-13

Telefon: +361 4321230

E-mail: protocall@protocall.hu

 

 

Felhasználó az, aki a contactconferences.hu, vagy a contactconferences.com és bármely aloldalával kapcsolatba lép, esetleg regisztrációs folyamatot indít (továbbiakban: Felhasználó).

 

 

 1. A Megrendelés és szerződéskötés menete

A létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadók. Az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, melyet rendelési azonosítóval látunk el, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. A Ptk. 6:7.§ (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül. 

A szerződés nyelve: Magyar.

A Felhasználó a Regisztrációs rendszer oldalainak böngészésével, valamint érvényes regisztrációjával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát.

 

A regisztráció folyamata, az elektronikus szerződéskötés lépései:

 1. A regisztrációs adatok kitöltése
 2. Az űrlap elfogadása, beküldése
 3. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap az űrlapon megadott e-mail címre, amely tartalmazza a rendelés adatait.
 4. A rendelés véglegesítéséhez számla kiegyenlítésére van szükség, amely történhez azonnali kártyás fizetéssel az OTP Simple alkalmazáson keresztül, vagy átutalással. Utóbbi esetben a részletek a korábban megadott elérhetőségeken kapcsolatfelvétel során kerülnek egyeztetésre.
 5. A sikeres fizetést követően a Rendelés érvényesnek tekinthető.
 6. Sikeres Rendelést követően az esemény kapcsán minden szükséges információt a Rendezvényszervező tájékoztató e-mailek formájában a jelentkezéskor megadott kapcsolattartói és résztvevői e-mail címekre megküld. Az elküldött és visszaigazolt vásárlás fizetési kötelezettséggel járó megrendelésnek minősül.

A részvételi jegy típusa a résztvevők adatainak megadásakor választható ki. Egy rendelésben több résztvevő jegyeinek megrendelése is történhet. A kiválasztott jegyek összetétele bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

 

A megrendeléssel a Felhasználó és a Rendezvényszervező között adásvételi szerződés jön létre. A szerződés, mint távollevők között létrejött megállapodás a Rendezvényszervező ajánlati kötöttségén alapul. Rendezvényszervező mint ajánlattevő a contactconferences.hu honlapon közzétett feltételek szerint hirdeti a konferencia jegyeket. Felhasználó a honlapon történő regisztrációt követő sikeres megrendeléssel elfogadja Rendezvényszervező ajánlatát. Közöttük a szerződés a megrendelésről szóló visszaigazoló e-mailnek Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre, ráutaló magatartással. A visszaigazoló e-mail akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 

Hiányos vagy hibás megrendelőlap kitöltés esetén az előbbiekből eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért Rendezvényszervező felelősséget nem vállal. A szerződés a Ptk. (6) 3.§ a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös nem teljesítésével megszűnik.

 

 

 1. Megrendelés módosítása

A megrendelés módosítására lehetőség van, melyet a Felhasználó a Rendezvényszervező elérhetőségein tud jelezni.

 

 

 1. Fizetési módok

A Felhasználónak kétféle fizetési módáll rendelkezésre:

 1. Banki átutalás
 2. A regisztrációkor a Simple Pay segítségével, bankkártyával.

               A Simple Pay rendszerén indított fizetések adatairól a Rendezvényszervező semmilyen adatot nem kap, nem tárol és nem őriz meg. A felhasználási feltételekről a simplepay.hu/aff oldalon tájékozódhat.

 

 1. Lemondási feltételek

A regisztráció lemondására kizárólag írásban van lehetőség (event@contactconferences.com). A lemondási határidő: 2024. szeptember 10. Ezen határidőig Felhasználó a lemondást indokolni nem köteles. Rendezvényszervező az esemény magas színvonalon való megrendezése, a konferencián való részvételhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása miatt a határidőn túl érkező lemondást nem tudja elfogadni.

 

 

 1. Reklamáció, panaszok

A Felhasználó a megrendelésével kapcsolatos reklamációit, észrevételeit az alábbi email elérhetőségeken teheti meg: event@contactconferences.com vagy a +36 30 116 9813 telefonszámon, amelyre a Rendezvényszervező legkésőbb 30 napon belül érdemi választ ad.

 

 1. Regisztrációhoz tartozó adatok kezelése

A jelentkezéskor megadott adatokat a megrendelés teljesítésével kapcsolatban kerül felhasználásra, a rendezvénnyel kapcsolatos információk megküldésére. Az adatokat kizárólag a fenti célra és terjedelemben kerülnek felhasználásra, a személyes adatokat a rendezvény végéig, a Felek közötti pénzügyi elszámolásig kerülnek tárolásra. A Goodevent Rendezvényszervező Kft. a Contact Ügyfélszolgálati Konferencia kapcsán Adatfeldolgozónak minősül.

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait Rendezvényszervező a szükséges mértékig bizalmasan kezelje az Adatvédelemi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően.

A Felhasználó bármikor jogosult a tárolt adatait megismerni, módosítani, vagy azok törlését kérni. A Rendezvényszervező a beérkezett igényt követően haladéktalanul köteles erről gondoskodni. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a Regisztrációs rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez és teljesített megrendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, amelyekre jogszabály alapján a Rendezvényszervező köteles, így azok törlése nem lehetséges.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ezen kötelezettség elmulasztásából származó károkért és többletköltségekért a felelősség Felhasználót terheli.

 

 

 1. Árazás és termékinformáció

A Regisztrációs rendszerben feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

A Rendezvényszervező nem vállal felelősséget a gondosság ellenére és/vagy bárminemű technikai hibából eredő hibásan feltüntetett árakért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért. Ilyen esetekben a Rendezvényszervező nem köteles a konferenciajegyet a weboldalon hibásan feltüntetett áron értékesíteni. Hibás ár feltüntetése esetén, a regisztrált Felhasználót mihamarabb értesíteni kell erről. A Felhasználót a hibásan feltüntetett árral leadott jelentkezés esetén fizetési kötelezettség nem terheli.

 

 

 1. Rendezvény részvételi feltételeinek elfogadása

A Felhasználó a megrendeléssel elfogadja a rendezvényen történő részvételi feltételeket, különösen a a rendezvény Házirendjét és a rendezvény helyszínén történő viselkedésre vonatkozó szabályokat. 

A Felhasználó köteles a rendezvényen olyan magatartást vagy viselkedést tanúsítani, amely a rendezvény színvonalának megfelelő, és ahhoz méltó. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben magatartásával a rendezvény megtartását zavarja, vagy annak színvonalát csökkenti, a Rendezvényszervező a rendezvényről jogosult őt kitiltani. Ez esetben a Felhasználót semmilyen kártérítés nem illeti meg. 

A Felhasználó a megrendeléssel kifejezetten tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvétel készül, amelyen adott esetben ő is szerepelhet.

A Felhasználó hozzájárul a felvételek elkészítéséhez, tárolásához és azoknak a rendezvényről történő beszámolókhoz, illetve a rendezvénysorozat népszerűsítése céljából történő felhasználására.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendezvényen az előadásokról kép és hangfelvétel rögzítése tilos. Az egyes diákról állóképfelvétel készíthető, melyet saját célra tárolhat, és felhasználhat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy e tilalom megszegésével más személy szellemi tulajdonát sérti, amely a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazásával jár. 

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

Rendezvényszervező jogosult a jelen ÁSZF-et a Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Regisztrációs rendszer első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, a módosítást követő megrendelésekre vonatkozóan.

Rendezvényszervező jogosult továbbá arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Regisztrációs rendszerben vásárlóinak előzetes figyelmeztetése nélkül, továbbá fenntartja a jogot, hogy a Regisztrációs rendszert más domain név alá helyezze át.

 

 

 1. Felhasználási feltételek elfogadása

A Regisztrációs rendszer használatával a Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

 

 

 1. Felügyeleti szervek

Fogyasztónak a Felhasználó abban az esetben minősül, ha az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő adásvételi szerződés abban az esetben tartozik a fogyasztó szerződések körébe, ha a részvételi jegyet nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben vásárolja meg a Felhasználó. 

A Fogyasztónak panasz esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: +36 (1) 488 21 31 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

Fogyasztóvédelmi panasz

Fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalok járnak el. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei ide kattintva megtalálhatóak.

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/api/item/filepreview/20034/5912dae3352d9bb779446f9 0b568911b.pdf   

2024.05.13

hu_HUHU