Adatkezelési tájékoztató

A CONTACT Conferences szervezője (a továbbiakban: „CONTACT”) a Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft. (a továbbiakban: „Protocall”), valamint a Goodevent Rendezényszervező Kft. (a továbbiakban: Goodevent, valamint együtt a továbbiakban: Szervezők), mint a www.contactconferences.com és a www.contactconferences.hu  néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője az alábbiakban ismerteti a Weboldalon keresztül meghirdetett Contact Ügyfélszolgálat Konferencia , valamint a CONTACT-hoz köthető egyéb szakmai események, képzések (a továbbiakban: „Esemény”) történő jelentkezéshez kapcsolódóan végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

A Weboldalon történő regisztrációval a regisztráló felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) tudomásul veszik a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a regisztrációt megelőzően figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót. A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

 1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Protocall a CONTACT Conferences tulajdonosa, valamint a Goodevent, mint az Esemény szervezője jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő”.

Protocall 2009 Web-és Telemarketing Kft.

Goodevent Rendezvényszervező Kft

 • Székhelye: 1165 Budapest, Timur utca 74.
 • Képviseli: Bodóczi Ildikó
 • Email címe: info@goodevent.hu
 
 
 1. Kezelt adatok köre

2/1. Eseményre történő jelentkezéskor A Weboldalon meghirdetett konferenciára történő jelentkezéskor a következő adatok megadása lehetséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező): • résztvevő teljes neve*;

 • résztvevő telefonszáma*,
 • résztvevő e-mail címe*;
 • cégnév*;
 • számlázási cím*;
 • jegy típusa*;
 • kuponkód adatok;
 • megjegyzésben foglalt adatok;
 • értesülési adatok;
 • fizetés módja*. Bankkártyával történő fizetés (SimplePay Fizetési Szolgáltatás (a továbbiakban: „SimplePay”)) esetén az Adatkezelő rögzíti a következő adatokat:
 • tranzakció azonosító – teljesítéshez szükséges;
 • tranzakció státusza- teljesítéshez szükséges;
 • fizetett összeg – teljesítéshez szükséges.

Az OTP Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30- 32.;

cégjegyzékszáma: Cg.01-09-174466;

ugyfelszolgalat@simple.hu;

+36 1/20/30/70 3-666- 611; a továbbiakban: OTP Mobil Kft., mint a SimplePay üzemeltetője a fizetési tranzakció lebonyolítása érdekében az alábbi adatokat kezeli:

 • név;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • tranzakció összege;
 • IP cím;
 • tranzakció dátuma és időpontja;
 • szállítási cím;
 • számlázási cím.

Adatkezelés célja: SimplePay szolgáltatásban fizetési tranzakció authorizációja, SimplePay szolgáltatásban fizetési tranzakció lebonyolítása, SimplePay szolgáltatásban fizetési csalás monitorozása és megelőzése. A Felhasználó a SimplePay használatával elfogadja az OTP Mobil Kft. felhasználási feltételeit, amelyek az alábbi linken érhetőek el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff Az Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító OTP Mobil Kft. kezeli. Az OTP Mobil Kft. adatkezelésre vonatkozó szabályzata a következő linken érhető el: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 

2/2. Hírlevél feliratkozás:

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van a regisztráció során az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozás esetén az Adatkezelő a Felhasználó következő személyes adatait kezeli:

 • teljes név;
 • cégnév;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • titulus;
 • megjegyzésben foglalt adatok.

Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozó személyek érdeklődési körének megfelelő hírlevél küldése érdekében profilalkotást végez, ami a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amely során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, tartózkodási helyhez, vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére, vagy előrejelzésére használnak.

 

 

 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a következő cél(ok)ra használja fel az adatokat:

 • Eseményre történő jelentkezés

Jelentkezések rögzítése, a jelentkezők adatainak nyilvántartása, a jelentkezések teljesítése, részvételi díj megfizetésével, számlázással kapcsolatos feladatok kezelése, az Eseménnyel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.

 

 • Hírlevél feliratkozás

Az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról hirdetési célból elektronikus hírlevél, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú, – a profilalkotás során kezelt adataik felhasználásával profilok, csoportok, valamint részükre automatikusan beállított paraméterek szerint – célzott reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e- mail címre, vagy említett reklámüzenet ismertetése telefonon, SMS-ben, MMS-ben, illetve egyéb elektronikus csatornán (együtt: Hírlevél).

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, így elsősorban az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve – figyelemmel az adatvédelmi előírásokban meghatározott feltételekre – a Felhasználó kérésére, adatai törlésére irányuló kérelme, illetve hozzájárulása visszavonása esetén haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő megőrizni köteles. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő adatait 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi. Az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozók személyes adatait a jelen tájékoztató hírlevél feliratkozás fejezetben meghatározott szerinti célból a feliratkozók hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az Eseményre történő jelentkezés során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó jogosult a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonására. Az Szvtv. 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő adatait 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából köteles megőrizni. A Felhasználók amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett megfelelő tájékoztatása és a hozzájárulásának beszerzése.

 

 1. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és annak adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkatársai, valamint az általa igénybe vett Adatfeldolgozók jogosultak a hatályos jogszabályok szerint. Az Adatkezelő a hozzáférést a tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szükséges legszűkebb mértékben engedélyezi. Az Adatkezelő az adatok kezelése során az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

 1. A Felhasználó jogai

A jogszabályok alapján a Felhasználó mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. A Felhasználó által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet az Adatkezelő annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről írásban, vagy ha a Felhasználó a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti! A Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

 • Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 • Kezelt adatok helyesbítése

Felhasználó jogosult kérni az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 • Kezelt adatok törlése

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Kezelt adatok korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben ez a közvetlen üzletszerzéshez (Hírlevélhez) kapcsolódik. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők

 

 • Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

 • A Felhasználó jogainak érvényesítése

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül fentiek irányadóak akkor is, ha a Felhasználó megadja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználják. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a Weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat végrehajtani.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a (a továbbiakban: NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az érintetteket indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell, melynek megtételére az MMSZ köteles. Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.
 
 
 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@goodevent.hu e-mail címre, vagy a Bp.,1162 Timur utca 74. postai címre.

 

 • Hatósági jogorvoslathoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 • Bírósági Jogorvoslathoz való jog

A fentiek mellett a Felhasználó bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Felhasználóra vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználót a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A Felhasználó bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint az Adatkezelő, vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az irányadó.

hu_HUHU